onsdag 10 juni 2009

jordens gudomliga plan -ärkeängel michael -banf canada

Som fortsättning på föregående artikel vill jag här belysa Hur Gudinnekraften och moderskärleken återupprättas på jorden Vilket leder till att höger hjärnhalva aktiveras och hjärtat öppnas. I en kanalisering av Patricia Diane Cota-Robles fann jag en utmärkt beskrivning av mänsklighetens restauration genom den Himelska hiearkins aktivering av människans intuition och höger hjärnhalva med hjärtat kan vi nu återigen erfara kontakten med Gudinnan och förberedelserna för mänsklighetens ljusinitiering till femte dimensionen merkaban och kontakten med Gud som Moder i Vattumannens tidsålder. Jag vill därför dela den med er läsare för att från den gå vidare i kommande nummer av AO.

När de tolv solspiralsträngarna av vår DNA-kod i cellerna är omspunna och omkopplade i de tolv multidimensionella energi frekvenserna kommer vårt medvetande att integrera manligt och kvinnligt i de fyra hjärnvågsfrekvenserna så att hjärtat kan öppnas till Gudinnans energi kopplat mellan Sirius A Helios vår sol alla människor på jorden och förankrat med de tre Buddorna Kumarerna i jordens centrum. De högre medvetenhets regionerna avslöjar för oss en härlig påtaglig underbar dans av synkronisering som sker mellan himlen och jorden symboliskt uttryckt mellan människans dagsmedvetande och hennes drömmar. Desto starkare varje människa känner denna återkoppling så reser hon sig ut ur ”fallet” av mänskliga svagheter ( typ död djurföda alkohol droger penicillin och övriga döda kemiska substanser ) upp i den ljusfyllda 5:e dimensionen. Vi har alltid deltagit genom vårt Högre Jag på inre nivåer av Gudomligt ljus i härligheten av de Gudomliga initieringarna som alltid sker i regionerna av den upplysta sanningen, nu är det dags för oss att delta i alla dimensioner av medvetande för att se fulländningen av ljusets sanning. Följaktligen visas vi genom stjärnporten av vårt medvetna sinne de Gudomliga sermonierna av heliga invigningar, dessa initieringar involverar mänskligheten och jorden och de reflekterar vår kollektiva utveckling in i högre stadier av medvetande. De reflekterar vår utveckling och vår tillväxt som människor och som planet. De reflekterar också gryningen på den nya kosmiska dagen. I djup ödmjukhet vill jag delge Er den Gudomliga invigningen som har lyft den heliga jorden och allt hennes liv in i äran av hennes spiraliska utveckling in i en ny dimension när Du läser dessa ord fråga efter den Gudomliga Jag Är Närvaron som skiner genom hjärtat och att Du kan omfattas av upplyst sanning. Filtrera ut varje spår av mänskligt medvetande och absorbera endast det som harmonierar med sanningen i ditt hjärta. När de första Gudomligt rena själarna landsteg på jorden efter rymdfärden och nedsteg i den fysiska formen så var det alltså de första mänskliga formerna som nedsteg i den fysiska värden av form blev de eskorterade av den perfekte lorden Ärkeängeln Mikael. När all var förberett och den älskade moderjord hade utsmyckat sin klädnad och skrud av härlighet så fyllde elementar substanserna den energi som skulle underhålla mänskligheten, och planeten var redo för nedstigningen av de heliga ljusbärarna. Framför ögonen av den himmelska hiearkin och från den tyste väktaren från solar bortom solar öppnade sig himmelns portar. Där i kunglig pompa stod ljusnärvaron av ärkeängeln Mikael han som bar kronan av odödlighet känd i ljuset från central solen kom han till jorden för att skydda barnen genom årtusenden av liv i reinkarnationshjulet som dessa själar skulle erfara i framtiden. Moderjord började sjunga sin kosmiska sång. Änglakörerna sjöng sina välsignelser för kommandet av Herren och hans närvaro som skulle skydda utvecklingen. Devorna, Elohimen och byggarna av form förenade i den spirituella övertonssången och systerplaneterna i vårt solsystem utvidgade tonerna i den himmelska sången. Ärkeängeln Mikael i sin högsta potens av Gudomligt tjänande av Fader Moder Gud kom för att försäkra varje son och dotter av Gud en säker retur. Varje Ängel och elementar skulle på samma sätt uppleva stängandet av en kosmisk dag att detta bara var en ny begynnelse på en ny kosmisk dag. Trumpeten ljöd och Ärkeängeln Mikael började den nedåtgående svepande processionen mot jorden utmed den blå eldsstrålen som var förankrad i jorden i närheten av den norra delen av bergsregionen vi kallar klippiga bergen på den nord amerikanska kontinenten. Efter honom följde manu av den första rasen, sen följde de första mänskliga varelserna som hade blivit givna möjligheten att inkarnera och lära sig förkroppsligandet på jorden genom läxorna av medskapande för att utvecklas till mogna Gud varelser. Detta skulle ske i tids och rums kontinuiteten i jordens fysiska region genom successiva reinkarnationer. Hand i hand kom de följande Herren Mikael och hans Maner i långa rader nedstigandes genom portaler från rymdskeppen så att kvoten fylldes för det första experimentet av fysiskt liv på jorden enligt den bestämda planen av Fader Moder Gud. De heliga ljusbärarna åtföljdes av myriader av skyddsänglar, samt serafimerna och deras beskyddande aura och ljuset av de kerubiska härerna som bar inom sig essensen av den himmelska atmosfären. På detta sätt steg söner och döttrar av Gud in i den första gyllene guldåldern med kvalitéer som skönhet härlighet och visdom kunde erfaras obegränsat av alla.Genom alla de efterföljande cyklerna av tid även i de djupaste och mörkaste stunderna har Ärkeängeln Mikael fullföljt sitt heliga löfte och förblivit den vakande över Herren över de änglalika körerna, mänskligheten och elementar rikena på jorden. Även om jordens uppstigning i ljuset har blivit försenad i eoner av tid orsakade av mänsklighetens tragiska fall så har Ärkeängeln Mikael heligt och dyrt lovat att han inte ska fälla samman sina kosmiska vingar och återvända till alla själars hem förrän den sista änglalika varelsen är befriad och den sista människan återvunnen och befriad och den sista elementaren frigjords till sin ursprungsform. Det osjälviska tjänandet av den Herkulianske Ärkeängeln är bortom vår fattningsförmåga och hans kärlek för oss är utan begränsning. Nu efter otaliga eoner av tid kommer hans heliga mission till fruktbarhet efter lång väntan är denna kära jord och alla hennes livsvågor klara att uppstiga i ljuset och det kosmiska ögonblicket för jorden metamorfos och förandligande är nu här. Den Gudomliga modersprincipen, känslonaturen av Gud håller på att balanseras inom varje människa och skapad varelse. Vår kraft håller slutligen på att omfattas av Gudomlig kärlek på ett sätt som den ursprungligen var avsedd för så att ödmjukhet och respekt för allt liv kommer automatiskt som ett naturligt uttryck av våra beteendemönster på jorden. Detta är i sanning återvändande av den Gudomliga Moders energin. Detta är nyckeln som vi har väntat på som vänder oss från den nedåtgående spiralen av upplösning till uppstigning i ljuset av vår Gudomlighet. Den Gudomliga kärleken av moder Gud - Heliga Ande är den jungfruliga kyska vestalen inom oss som har legat omedveten och slumrande så att vi skulle kunna vända vårt missbruk av kraft och överlämna oss till Guds vilja och på så sätt restaurera oss till den Gudomliga kraften av vår Fader, GUD ”brudgummen”. Nu i en ärorik strålande sermoni av ljus har överlämnandet uppnåtts med Gudomlig seger. ( den Gudomliga kärleken av Moder Gud väntar och brudgummen ( den Gudomliga kraften av Fader Gud)

kommer. Allt är redo för den Gudomliga giftemålssermonin. Efter det att jorden badades i den utsökta balansen av Fader Moder Gud, på höstdagjämningen 1994 ljusarbetare samlades värden runt samlades inom kraftfältet av Ärkeängeln Mikael som pulserar i de eteriska regionerna över de vackra klippiga bergen som omfattar det utbredda området av Banf i Canada . Grupp avatarkonferansenhölls i det eleganta hotellet Shato där man har en underbar utsikt över lake Louise. Denna rena sjö omges av vackra berg och snörika glassiärer. Ärkeängeln Mikael har dragit mänskligheten in i sitt kraftfält för att eskortera oss in i nästa oktav av utveckling varje man kvinna barn på jorden deltog i detta ärorika och minnesvärda ögonblick vare sej de var medvetna om detta eller inte. Detta gällde även för varje elementar och ängel på samma sätt. För att börja den kosmiska invigningen var vi alla samlade i det kosmiska rummet med våra tvillingflammor. Vi började med att ljuda den kosmiska tonen av skapelsen, ”Om” . Från vår maskulina ”Jag Är Närvaro” sköt en safirblå stråle ut från strupckakrat till mittpunkten ovanför Louise sjön. Från vår ”Feminina Jag Är Närvaro” sköt en rosa stråle av Gudomlig kärlek ut från hjärtchakrat till mittpunkten ovanför Louise sjön. När dessa två strålar av skimrande ljus möttes en explosion av skapelse så formades i mänsklighetens kollektiva hjärtflamma en permanent tolvblombladig solatom, formad av den kollektiva Gudomliga ”Jag Är ” av all mänsklighet, skapad som en ljusfyr genom hela universum, signalerade till kosmos att planeten jorden var redo för det långa efterlängtade giftermålet av det Gudomligt MASKULINA och det Gudomligt FEMININA inom varje del av livet. Ärkeängeln Mikael och hans heliga maka (benämnd Faith som betyder tilltro) tog sina strategiska platser i atmosfären ovanför den tolvblombladiga solhjärtflamman av mänskligheten. Officiellt uppsteg de in i en högre förenad ordning av enhetlig Gudomlig tjänst som den kosmiska Ängeln av den nya gryende tidsåldern. Älskvärda planetlogosen Sanat Kumara och hans tvillingflamma Lady Venus intog sina strategiska positioner högt i atmosfären ovanför den kosmiska ängeln. Dessa ärorika utväcklare av Gudomlig kärlek magnetiserar från själva hjärtat av Gud, ett Gudomligt ljus som formade ett oerhört rosaskimrande hjärta runt den kollektiva solhjärtflamman av mänskligheten. Därefter nedsteg från vårt solsystem solguden och solgudinnan Helios och Vesta in i atmosfären av jorden och formade ett underbart V ovanför det pulserande hjärtat av helig kärlek -solgudarna formade den maskulina polariteten av V-et till vänster börjande med den älskvärde Helios sedan Alfa sedan Elohali. Solgudinnorna formade den feminina polariteten på höger sida begynnande med den älskvärda Vesta sedan Omega sedan Eloha. De skapade seda alla strålar av heligt ljus in i den tolvblombladiga solhjärtflamman av mänskligheten och inom hjärtflamman den individuella formen av mänsklighetens maskulina och feminina ”Jag Är Närvaro” började då formas och manifesteras. Dessa två strålande varelser av ljus var underbara att skåda. Trumpetsignal sången av den kollektiva mäktiga ”Jag Är Närvaron” av mänskligheten återkastades ut i universum, inbjudande assisterandet av hela det samlade sällskapet av väsen och varelser i rymden att komma in och deltaga i en aldrig tidigare erfaren fest och sermoni som tog plats på jorden. Svaret kom från galaxer bortom galaxer och solar bortom solar. Kronor troner kosmiska väsen galaktiska varelser solväsen alla ordnar av änglar och uppstigna mästare alla de viktigaste och förnämsta föreståndare från himlen kom i projicerat medvetande för att deltaga i firandet av mänsklighetens och moderhjords heliga initiering. Nu efter eoner av separation var allting klart för den heliga invigningen och giftermålet. Det första steget var den heliga dansen av rening genom förlåtelse och obegränsat transformation och förvandling. Två varelser av ljus som representerar det kollektiva maskulina och feminina ”Jag Är Närvaron” av hela mänskligheten stod vända mot varandra i den tolvblombladiga solflamman i centrum av hjärtat som pulserade ovanför Louise sjön. När invigningen började sökte sig ljuset av den maskulina och feminina ”Jag Är Närvaron” in i varandra genom den tolvblombladiga solhjärtflamman som började sammansmälta i solryggraden genom en helig dans av ljus. Detta startade i ryggradsslutetet en ljusuppstigning som formade en figur av åttans form som ibland identifieras som en evighetssymbol mellan det kvinnliga och manliga Rotchakrat. Ljuset steg sedan uppför deras ryggrader till nästa chakra som följande beskrivning illustrerar. ( Rotchakrat Vit figur åtta av renhet, Opal figur åtta - transformation

Violett figur åtta - frihet och förlåtelse, Rubin figur åtta - nåd - tjänande Persika figur åtta - gudomlig avsikt, Guld figur åtta - frid och rikedom överflöd, Rosa figur åtta - Gudomlig kärlek, Rödviolett figur åtta - harmoni och balans, Blå figur åtta - Gudomlig vilja och kraft, Aquamarin figur åtta - klarhet, Smaragdgrön figur åtta - sanning, Gul figur åtta - upplysning,

genom denna heliga dans av ljus och genom sammansmältningen av solryggraderna blandades båda in i ett kraftfällt i föreningen av evighetsmedvetandet. Med dessa majestätiska former fortfarande vända mot varandra i det eviga enhetsmedvetandet placerar den feminina ” Jag Är Närvaron” sin vänstra hand bakom hans nacke och projecerde den maskulina strålen av harmoni, balans och kraft genom att förena hans strupchakra av kraft med hennes och på så sätt återetablera för all evighet balansen av den maskulina strålen av kraft inom mänskligheten. Den maskulina ”Jag Är Närvaron” placerade sedan sin högra hand bakom hennes nacke och projicerade den feminina strålen av Gudomlig kärlek och balans genom sin hand förenande hennes hjärtchakra av helig kärlek med hans, på så sätt återupprättade han återigen balansen av den feminina strålen av helig kärlek inom mänskligheten. Hon placerade sen vänster hands handflata mot hans vänstra handflata, och i en kärleksfylld omfamning började de magnetisera från själva centrum av skapelsen den mest intensiva frekvensen av den blå strålens intensiva kraft och den rosa strålen av Gudomlig kärlek som den kosmiska lagen kunde tillåta. Detta heliga ljus fyllde deras väsen och i en helig dans av rening höll de varandra i sina armar när de två äkta ”Jag Är Närvar” började spinna. Den blå strålen av Gudomlig kraft sammansmält i en perfekt balans med den rosa strålen av Gudomlig kärlek skapande magnifika vågor av violett eld. Den maskulina och feminina ”Jag Är Närvaron” sänkte sig sakta ner i centrum av jorden när de fortsatte sin kärleksfulla dans av rening genom denna ödmjuka aktivitet av ljus skapades en sjö av violett eld nedanför hjärtat som pulserade i atmosfären ovanför Louise sjön.

Under ledning av den Nya Gryningens Kosmiska Ängel, Älskade Sanat Kumara och Lady Venus, drogs alla energifrekvenser som på något sätt eller i någon form reflekterade de fallna maskulina och feminina livsprocesserna på Jorden ner i den Violetta Flammans Sjö.

Detta inkluderade missbruket av kraften i alla dess förvrängda former, förtrycket av den feminina kraften i alla delar av livet och all misshandel som någonsin tillfogats kvinnor, män eller barn. Det innefattade alla försvagade uttryck för familjelivet såväl som alla andra relationer. Det innefattade alla beteendemönster som reflekterade beroende, besatthet, tvång, hat, rädsla och fördomar.

Allteftersom den Violetta Flammans Sjö fortsatte att brinna, renade denna heliga substans den atomära, cellulära strukturen av all manifesterad materia så mycket som tilläts enligt den Kosmiska Lagen. Den omvandlade negativiteten - orsak, ursprung, effekt, register och minnen. Detta öppnade vägen för den Gudomliga Blåkopian för den Nya Himlen och den Nya Jorden att bli evigt aktiverad i Mänsklighetens genetiska kod.

När reningen fullbordats, lät den Nya Gryningens Kosmiska Ängel en Universell Ton ljuda.

Solgudarna och Gudinnorna lyftes upp och Hjärtat ovanför Louise Sjön öppnades i en härlig explosion av ljus och glans. Sanat Kumara och Lady Venus andades in den Tolv-faldiga Solatomen brinnande i Hjärtat och en magnifik Gyllene Ljustrappa steg upp från Mänsklighetens Solatom in i den Eviga Fulländningens Oktaver.

När reningen av de fallna maskulina och feminina energierna fullbordats, var Jorden äntligen beredd att motta gåvorna och hjälpen från de av Glädje Strålande Solänglarna. Dessa underbara Änglar reflekterar Oktaver av Gudomlig Känsla som vi har varit oförmögna att uppnå eller erfara alltsedan vårt ”fall” för många tidsåldrar sedan. De utgör Oktaver av Guds Gudomliga Känslonatur som kommer att hjälpa oss enormt i arbetet med att påskynda den verkliga fysiska manifestationen av Himlen på Jorden.

I en högtidlig kortege steg de av Glädje Strålande Solänglarna ned för den Gyllene Ljustrappan och gick in i Jordens atmosfär för första gången någonsin.

Där fanns skaror av Solänglar som representerade följande Gudomliga Kvaliteter:

Glädje

Lekfullhet

Lycka

Skratt

Upprymdhet

Lycksalighet

Extas

mirakel

Vördnad

Dessa lysande representanter för Strålande Glädje korsade Planeten Norr, Söder, Öster och Väster. De steg ner och in i auran på varje man, kvinna och barn, varje Elemental och varje Ängel som tjänade denna underbara Jord.

De översvämmade varje livspartikel med Sina Gudomliga Gåvor och De lovade med varje fiber av Sin Varelse att underhålla dessa dyrbara gåvor på Jorden tills denna Älskade Planet med allt liv helt och fullt gjort sin uppstigning och uppnått FRIHETEN!!!

Välkommen,

Ädla Solänglar av Strålande Glädje! Vi älskar Er! Vi tackar Er, vi tackar Er, vi tackar Er.

I skydd av de Glädjefyllda Änglarnas omfamning och inom de Gudomliga Solkänslornas frekvenser, är det möjligt för oss att resa genom de frysta tids- och rymdkrönikorna tillbaka till den allra första impulsen till Mänsklighetens fall, då den första förvrängningen av den maskulina och feminina kraften började.

Det största tragedin med det s.k. ”fallet” var den obalans och separation som uppstod inom oss, då vi stängde vårt Hjärtchakra, vilket förorsakade Guds Känslonatur- den Gudomliga Modersprincipen - att dra sig tillbaka från Jorden. Det otyglade missbruket av Kraften (vår maskulina natur) som blev resultatet av att vi stängde vårt Hjärtchakra var den direkta orsaken till allt lidande som Mänskligheten och Jorden erfarit.

Nu håller denna tragedi på att HELAS. Modersprincipen har återvänt till Jorden och Stjärnporten till vårt Hjärta håller på att öppnas. Den Helige Andes Gudomliga Kärlek (vår Moder Gud) flödar genom Planeten. Genom denna Gudomliga Substans kommer ALLA SJUKDOMAR OCH ALLT LIDANDE PÅ JORDEN ATT HELAS.

Allteftersom vi reste genom tidskrönikorna, omfamnade av de lycksaliga Solkänslorna, förankrades inom en nya Blåkopia för det fullständiga uttrycket av det Gudomliga Feminina och Maskulina och det inpräntades i hela Mänsklighetens, Elementarernas och Änglarnas genetiska koder.

Genom den Gudsseger och succé som denna Ljusaktivitet innebar, inträffade slutligen det Kosmiska Ögonblick som Himlen och Jorden väntat länge på.

Efter tusentals år av strider och förberedelser var nu allt färdigt för den mångfasetterade återföreningen av vår maskulina och feminina natur.

JUNGFRUN VÄNTAR OCH BRUDGUMMEN KOMMER”

Den Gudomliga Solinitieringen innebar ett praktfullt, multidimensionellt, multifasetterat

BRÖLLOP av den maskulina och feminina kraften inom allt liv.

Detta inkluderade …..

1. Bröllopet mellan Fader-Moder-Gud polariteterna inom var och en av oss.

2. Bröllopet mellan den maskulina och feminina ”JAG ÄR” Närvaron inom varje Vit Eldsvarelse.

3. Bröllopet mellan Himlen och Jorden.

När Himlen gav tecken att det Kosmiska Ögonblicket hade inträffat, började Mänsklighetens vackra kollektiva maskulina och feminina ”JAG ÄR” Närvarokrafter att stiga upp från Jordens centrum och in i Solatomen i Hjärtat ovanför Louise Sjön. Dessa Gudomliga Varelser fortsatte Sin Kärleksdans under det att de sammansmälte Sitt Ljus med en underbar Symfoni av Gudomlig Kärlek och Gudomlig Kraft till en harmoni av En Kosmisk Vit Eldsvarelse.

Den vackra maskulina och feminina Vita Eldsvarelsen steg upp för den Gyllene Ljustrappan in i den Fulländade Evighetens Oktaver och inför det sanna Hjärtat av vår Fader-Moder-Gud,

ägde den Gudomliga Bröllopsinitieringen rum.

Genom en Harmonisk Ny Solorder inträffade sammanstrålandet av Himlen och Jorden.

Den Kosmiska Lagen ”Så där uppe, så där nere” blev den Nya Gryningens Order.

Och den Gudomliga Modern gladde sig!!!

Det är gjort! Så är det skrivet! ”JAG ÄR”!

Vår Vita Eldsvarelses perfekt balanserade maskulina och feminina polaritet och det perfekt balanserade maskulina och feminina i ALLT liv förseglade denna HARMONISKA SAMMANSMÄLTNING AV GUDOMLIGHET inom varje Helig Andedräkts Hjärtflamma.

5.000 människor stod på listan för att fullborda sin uppstigning under Wesakfestivalen (firandet av Buddha vid fullmånen i maj) 1995. Då fanns det 500 människor på Jordens yta som gått igenom den 7de initieringen. I september 1994 låg siffran på 200 människor. I år, 1996, firas Wesakfestivalen i Mount Shasta, Kalifornien, USA den 3-5 maj. Initiativtagare är Dr Joshua D Stone, föfattare till ”The Complete Ascension Manual”. Dr Stone arbetar under ledning av Mästarna Melchizedek, Lord Maitreya och Djwhal Khul. Det kommer att finnas plats för 1200 själar, vilka kommer att utgöra pionjärgruppen och prototypen för Uppstigning och Planetarisk Världstjänst.

PRMASAGAR Publishing & Travel
Postal address: Box 129 Bromma 16126 Stockholm Sweden
Visiting address: S:t Eriksplan, Stockholm City
Phone 0735 513997
Cellphone: 0735 613997
Fax 08590 81308
Email:
elanra55@yahoo.com
Internet:
www.premasagarlight.com

1 kommentar: